الاعتمادات / الموارد

Credits

General Editor: Irini Gratsia, archaeologist, MOnuMENTA

Investigators: Dafni Papadopoulou, civil engineer MOnuMENTA; Stelios Lekakis, archaeologist, MOnuMENTA; Irini Gratsia, archaeologist, MOnuMENTA

Text: Dafni Papadopoulou civil engineer, MOnuMENTA

Photo copyright: Dafni Papadopoulou, Stelios Lekakis, Irini Gratsia, Themistoklis Bilis, Maria Magnisali

Text editing: Iro Alampei, Anastasia Roniotes, Celia Roniotes, MIO-ECSDE

Bibliography

Γλέζος, Μ., Φράγματα Ανάσχεσης της Χειμαρρώδους Ροής των Ομβρίων Υδάτων, Απεραθίτικα (Τριμηνιαίο Περιοδικό Παιδείας και Πολιτισμού της Κοινότητας Απεράθου Νάξου) Τεύχος πρώτο, Έτος δεύτερο, Καλοκαίρι 1989, Αθήνα, σελ. 155-182.

Images

Γλέζος, Μ., Φράγματα Ανάσχεσης της Χειμαρρώδους Ροής των Ομβρίων Υδάτων, Απεραθίτικα (Τριμηνιαίο Περιοδικό Παιδείας και Πολιτισμού της Κοινότητας Απεράθου Νάξου) Τεύχος πρώτο, Έτος δεύτερο, Καλοκαίρι 1989, Αθήνα, σελ. 155-182.